Podklady

PODKLADY POTREBNÉ K UZATVORENIU ZMLUVY O FINANČNOM LEASINGU NOVÝCH AUTOMOBILOV

Fyzické osoby - nepodnikatelia:

Podnikateľské subjekty:

 • Občianský preukaz
 • Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, nie staršie ako 3 mesiace
 • Osvedčenie o registrácii DIČ
 • Vyplnenú žiadosť.

PODKLADY POTREBNÉ K UZATVORENIU ZMLUVY O FINANČNOM LEASINGU OJAZDENÝCH AUTOMOBILOV

Fyzické osoby - nepodnikatelia:

Podnikateľské subjekty:

 • Občianský preukaz
 • Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, nie staršie ako 3 mesiace
 • Osvedčenie o registrácii DIČ
 • Vyplnenú žiadosť.

POTREBÉ DOKLADY PRE SPOTREBNÝ ÚVER

Právnické osoby:

 • občiansky preukaz splnomocnenej osoby
 • iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • osvedčenie IČ DPH
 • súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba - podnikateľ:

 • občiansky preukaz splnomocnenej osoby
 • iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie IČ DPH
 • výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba - nepodnikateľ:

 • občianský preukaz
 • Výpis z obchodného registra
 • iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
 • ďalšie doklady v závislosti od ceny a výšky akontácie:
 • potvrdenie od zamestnávateľa o priemernej mesačnej čistej mzde a v prípade potreby od manžela/ky
 • potvrdenie o zamestnaní (nie staršie ako 1 mesiac)
 • čestné prehlásenie manžela/ky zákazníka vyplnené na formulári žiadosti o financovanie
© VLM Auto s.r.o., Močarianska 6007, 071 01 Michalovce, tel.: 056/688 88 71